TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TALOUSOHJESÄÄNTÖ

Lakeuden Paini

LAKEUDEN PAININ ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

Lakeuden Paini toimihenkilöineen kuuluvat Lakeuden Paini ry: n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevätkokous.
Kokousten välissä seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää seuran hallitus. Hallitus ja vastuuhenkilöt valitaan seuran kevätkokouksessa.

HALLITUS

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:


PUHEENJOHTAJA

YLEISTÄ SEURAN TALOUDENHOIDOSTA

Kaikkea seuran taloutta hoidetaan kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan. Arpajaisten, keräysten sekä muun vastaavanlaisen varainhankinnan osalta noudatetaan niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Yhdistyksen kaikki maksuliikenne tulee hoitaa mahdollisuuksien mukaan pankkitilejä käyttäen.
Käteiskassassa käytetään käsikirjanpitoa.

HALLITUS

Tilien avaamisesta ja sulkemisista sekä tilinkäyttäjistä päättää seuran hallitus. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että seuran talousarvion toteutumista seurataan.

Hallituksen pöytäkirjaan merkitään kaikki olennaiset poikkeamat talousarvioon.

Myös saadut lahjoitukset tulee merkitä pöytäkirjaan.

Menot hyväksyy seuran puheenjohtaja ja taloudenhoitaja tai heidän estyneenä ollessaan hallituksen erikseen hyväksymä henkilö. Käytännössä taloudenhoitaja hyväksyy maksettavat laskut allekirjoituksella.

Maksut hoitaa taloudenhoitaja. Taloudenhoitaja raportoi puheenjohtajalle ja seuran hallitukselle pyydettäessä seuran maksuvalmius- ja taloustilanteesta.

Lainan ottamisesta ja henkilöstön palkkaamisesta päättää aina seuran hallitus. Seuran nimellä tehtäviä (laskuun tulevia) hankintoja ja sopimuksia saa tehdä vain hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Seuran kirjanpito hoidetaan keskitetysti hallituksen päättämällä tavalla.


TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus huolehtii vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisestä ja se esitetään kevätkokoukselle vahvistettavaksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

OMAISUUDEN HOITO

Kaikki toimijat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän käytössään olevaa seuran omaisuutta pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Toimintasuunnitelma muodostaa pohjan seuran talousarviolle. Talousarvio tehdään tilikausi kerrallaan ja sen tulee perustua seuran tai vanhempainkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on toimitettava seuran taloudenhoitajalle kaksi viikkoa ennen seuran kevätkokousta.
Talousarviosta on käytävä selville seuran arvioidut menot, sekä menojen kattamiseksi hankittavat tulot. Talousarvio on laadittava siten, että seura pystyy tehtyä suunnitelmaa noudattamalla suoriutumaan kaikista sitoumuksistaan toimintakauden aikana.
Seuran kauden menot voivat olla tuloja suuremmat ainoastaan sillä edellytyksellä, että seuralla on aikaisemmilta kausilta varoja säästössä alijäämän rahoittamiseksi.
Seuralle tulevia maksuja ovat liittymismaksut, jäsenmaksut ja muut vuosittain seuran vuosikokouksen määrittelemät maksut.
Jäsenmaksu maksetaan tammikuun viimeiseen päivään mennessä seuran tilille.
Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi.

SEURAN MAKSULIIKENNE

Seuran rahaliikenne tulee hoitaa seuran pankkitilin kautta, jolloin jokaisesta maksutapahtumasta tulee merkintä tiliotteeseen.                                                                          Käteisnostot tililtä eivät pääsääntöisesti ole sallittuja. Jos nostoon on pakottava tarve, siitä on sovittava etukäteen seuran puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Kirjanpitomateriaaliin tulee liittää välittömästi nostoa vastaavat käteiskuitit. Mikäli kuitit toimitetaan myöhemmin nostosta tulee kirjoittaa selvitys noston tarkoituksesta ja tieto siitä, milloin kuitit liitetään kirjanpitoon. Seuran on maksettava kaikki laskunsa viimeistään eräpäivänä. Hankinnat hyväksyy seuran hallitus esimerkiksi sähköpostitse. Jos hankinnat on kirjattu talousarvioon, talousarvio on hyväksytetty vanhempainillassa ja tai hallituksen  kokouksesta ja  siitä on pöytäkirja olemassa, on se kirjallinen lupa tehdä kyseiset hankinnat.

TOSITTEET

Tositteita ovat laskut ja käteiskuitit. Niistä on käytävä ilmi: 

Menotosite: ostettu tuote, tavara tai palvelu         

Tulotosite: luovutettu suorite (esim. ilmoitustila, talkoosuorite, yms.)          

Maksettu tai saatu rahasumma       

Päivämäärä        

Ostopaikka (liikkeen nimi)  

Tiliotteen tapahtumiin, joista ei ole tositetta, merkitään tilikirjaan tiliöinti tai muu selvitys. Tällaisia ovat esim. kausimaksut. Käteisellä maksettaessa saadaan usein vain kassanauha kuitiksi. Mikäli siitä ei käy ilmi em. asiat, on pyydettävä nk. ”paragon”-kuitti, josta tulee ilmetä mainitut tiedot

KULUKORVAUKSET

Hallitus on Kuukausikokous 1/2019 päättänyt kulukorvauksista painijoiden kuljettamisesta kilpailuihin.

Yleisesti seuran varallisuuden salliessa,

SM- kilpailut, sekä KLL- mestaruudet, sekä koulutukset oikeuttavat hakemaan 25c per kilometri.

Kuljettajan tulee täyttää, sekä toimittaa kilometrikorvauslomake.
Tällä hetkellä ei valmentajille ole kulukorvaus tai päivärahaoikeutta.
Asia otetaan tarvittaessa esille Kuukausikokouksessa.

PALKAT JA PALKKIOT

Kun yksityisellä henkilöllä teetetään työtä esim. valmennusta, luennointia yms. ja siitä maksetaan suoraan kyseiselle henkilölle, on kysymyksessä palkanmaksu tehdystä työstä, jossa seura toimii työnantajan roolissa. Seuraan palkattavat henkilöt tulee hyväksyttää seuran hallituksella. Hallitus hyväksyy sopimuksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen.
Maksettavat palkat ja palkkiot tulee lähettää seuran taloudenhoitajalle hyväksyttäväksi ja laskettavaksi.
Tositteet tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen maksupäivää. Seura toimittaa ennakonpidätyksen ja maksaa sosiaaliturvamaksut jotka veloitetaan seuralta.
Tätä varten palkkatositteesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
• bruttopalkka
• palkansaajan nimi
• henkilötunnus
• kotiosoite, postinumero ja –toimipaikka
• verotuskunta
• pankkitili, jolle palkka maksetaan Palkansaajan verokortti tulee liittää mukaan. Mikäli sellaista ei toimiteta, ennakonpidätyksen suuruus on 60% bruttopalkasta.

KILPAILUMATKOJEN KUSTANNUSJAKO

Seuran johto suosittelee että kilpailumatkoille lähtee mukaan yksi aikuinen viittä lasta kohden.
Ensisijaisesti mukaan lähtevät aikuiset ovat seuran toimihenkilöitä.
Seura maksaa taloudellisen tilanteen salliessa näiden henkilöiden matkan.
Näiden lisäksi lähtevien aikuiset  sopivat keskenään kustannusten jaosta, ellei vanhempainkokouksessa/ hallituksenkokouksessa muuta päätetä.

SEURAN VARAINHANKINTA

Seuran toiminta rahoitetaan mm. painijoilta kerättävillä kausimaksuilla. Painijalta perittävän kausimaksun suuruuden päättää hallituksen kokous.
Seuran ja joukkueen nimissä hankitut varat on käytettävä seuran tai joukkueen hyödyksi. Varainhankinnassa on noudatettava verotukseen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä huomioitava seuran asema yleishyödyllisenä yhdistyksenä.
Kaikki veronkiertoon viittaavat järjestelyt on kielletty.
Pienin yksikkö, jolle talkoo- tai sponsorituoton voi jakaa on painiryhmä tai edustamaan valittu joukkue.
Kaikki henkilökohtainen talkoo- tai sponsorivarojen jakaminen painijoille on kielletty (ts. ’korvamerkittyä’ rahaa ei saa olla).
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että esim. sponsorirahaa hankkinut henkilö ei voi saada hyvitystä muista maksuistaan, eivätkä talkoisiin osallistuneet ole oikeutettuja pienempiin maksuihin kuin talkoisiin osallistumattomat.
Kukaan ei myöskään voi saada vapautusta kausimaksusta.
Verottaja katsoo tällaiset edut saajan (junioreilla vanhemman) henkilökohtaiseksi ansiotuloksi. Seuran kokous ei voi päättää, että talkoovelvoitteesta voi suoriutua maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille.
Painijoiden kausimaksut suoritetaan joukkueen tilille eräpäivään mennessä. Mikäli painijalla/ painijan  perheellä on tarvetta, voidaan seuran rahastonhoitajan kanssa tehdä maksusopimuksia.
Kaikki pelaajan maksut tulee olla maksettuna ennen kauden päättymistä.


TALOUSOHJESÄÄNTÖ

Lakeuden Paini

LAKEUDEN PAININ ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE


PUHEENJOHTAJA

YLEISTÄ SEURAN TALOUDENHOIDOSTA

Kaikkea seuran taloutta hoidetaan kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan. Arpajaisten, keräysten sekä muun vastaavanlaisen varainhankinnan osalta noudatetaan niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Yhdistyksen kaikki maksuliikenne tulee hoitaa mahdollisuuksien mukaan pankkitilejä käyttäen.
Käteiskassassa käytetään käsikirjanpitoa.

HALLITUS

Tilien avaamisesta ja sulkemisista sekä tilinkäyttäjistä päättää seuran hallitus. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että seuran talousarvion toteutumista seurataan.                                                                                                                 Hallituksen pöytäkirjaan merkitään kaikki olennaiset poikkeamat talousarvioon.                                                                  Myös saadut lahjoitukset tulee merkitä pöytäkirjaan.                                                                                                           Menot hyväksyy seuran puheenjohtaja ja taloudenhoitaja tai heidän estyneenä ollessaan hallituksen erikseen hyväksymä henkilö.                                                                                                                                                                Käytännössä taloudenhoitaja hyväksyy maksettavat laskut allekirjoituksella.                                                                     Maksut hoitaa taloudenhoitaja. Taloudenhoitaja raportoi puheenjohtajalle ja seuran hallitukselle pyydettäessä seuran maksuvalmius- ja taloustilanteesta.                                                                                                                              Lainan ottamisesta ja henkilöstön palkkaamisesta päättää aina seuran hallitus. Seuran nimellä tehtäviä (laskuun tulevia) hankintoja ja sopimuksia saa tehdä vain hallituksen siihen valtuuttama henkilö.                                                     Seuran kirjanpito hoidetaan keskitetysti hallituksen päättämällä tavalla.

TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus huolehtii vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisestä ja se esitetään kevätkokoukselle vahvistettavaksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

​OMAISUUDEN HOITO

Kaikki toimijat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän käytössään olevaa seuran omaisuutta pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Toimintasuunnitelma muodostaa pohjan seuran talousarviolle. Talousarvio tehdään tilikausi kerrallaan ja sen tulee perustua seuran tai vanhempainkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on toimitettava seuran taloudenhoitajalle kaksi viikkoa ennen seuran kevätkokousta.
Talousarviosta on käytävä selville seuran arvioidut menot sekä menojen kattamiseksi hankittavat tulot. Talousarvio on laadittava siten, että seura pystyy tehtyä suunnitelmaa noudattamalla suoriutumaan kaikista sitoumuksistaan toimintakauden aikana.
Seuran kauden menot voivat olla tuloja suuremmat ainoastaan sillä edellytyksellä, että seuralla on aikaisemmilta kausilta varoja säästössä alijäämän rahoittamiseksi.
Seuralle tulevia maksuja ovat liittymismaksut, jäsenmaksut ja muut vuosittain seuran vuosikokouksen määrittelemät maksut.
Jäsenmaksu maksetaan tammikuun viimeiseen päivään mennessä seuran tilille.
Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi.

SEURAN MAKSULIIKENNE

Seuran rahaliikenne tulee hoitaa seuran pankkitilin kautta, jolloin jokaisesta maksutapahtumasta tulee merkintä tiliotteeseen. Käteisnostot tililtä eivät pääsääntöisesti ole sallittuja. Jos nostoon on pakottava tarve, siitä on sovittava etukäteen seuran puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Kirjanpitomateriaaliin tulee liittää välittömästi nostoa vastaavat käteiskuitit. Mikäli kuitit toimitetaan myöhemmin nostosta tulee kirjoittaa selvitys noston tarkoituksesta ja tieto siitä, milloin kuitit liitetään kirjanpitoon. Seuran on maksettava kaikki laskunsa viimeistään eräpäivänä.                             Hankinnat hyväksyy seuran hallitus esimerkiksi sähköpostitse. Jos hankinnat on kirjattu talousarvioon, talousarvio on hyväksytetty vanhempainillassa ja tai hallituksen  kokouksesta ja  siitä on pöytäkirja olemassa, on se kirjallinen lupa tehdä kyseiset hankinnat.

TOSITTEET

Tositteita ovat laskut ja käteiskuitit. Niistä on käytävä ilmi:

• menotosite: ostettu tuote, tavara tai palvelu

• tulotosite: luovutettu suorite (esim. ilmoitustila, talkoosuorite, yms.)

• maksettu tai saatu rahasumma

• päivämäärä

• ostopaikka (liikkeen nimi)

Tiliotteen tapahtumiin, joista ei ole tositetta, merkitään tilikirjaan tiliöinti tai muu selvitys.

Tällaisia ovat esim. kausimaksut. Käteisellä maksettaessa saadaan usein vain kassanauha kuitiksi. Mikäli siitä ei käy ilmi em. asiat, on pyydettävä nk. ”paragon”-kuitti, josta tulee ilmetä mainitut tiedot, tai selkeä kirjallinen selvitystosite.

KULUKORVAUKSET

Hallitus on Kuukausikokous 1/2019 päättänyt kulukorvauksista painijoiden kuljettamisesta kilpailuihin.

Yleisesti seuran varallisuuden salliessa,

SM- kilpailut, sekä KLL- mestaruudet, sekä koulutukset oikeuttavat hakemaan 25c per kilometri.

Kuljettajan tulee täyttää kilometerikorvauslomake.

Tällä hetkellä ei valmentajille ole kulukorvaus tai päivärahaoikeutta.
Asia otetaan tarvittaessa esille Kuukausikokouksessa.

PALKAT JA PALKKIOT

Kun yksityisellä henkilöllä teetetään työtä esim. valmennusta, luennointia yms. ja siitä maksetaan suoraan kyseiselle henkilölle, on kysymyksessä palkanmaksu tehdystä työstä, jossa seura toimii työnantajan roolissa. Seuraan palkattavat henkilöt tulee hyväksyttää seuran hallituksella. Hallitus hyväksyy sopimuksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen.
Maksettavat palkat ja palkkiot tulee lähettää seuran taloudenhoitajalle hyväksyttäväksi ja laskettavaksi.
Tositteet tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen maksupäivää. Seura toimittaa ennakonpidätyksen ja maksaa sosiaaliturvamaksut jotka veloitetaan seuralta.
Tätä varten palkkatositteesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
• bruttopalkka
• palkansaajan nimi
• henkilötunnus
• kotiosoite, postinumero ja –toimipaikka
• verotuskunta
• pankkitili, jolle palkka maksetaan Palkansaajan verokortti tulee liittää mukaan. Mikäli sellaista ei toimiteta, ennakonpidätyksen suuruus on 60% bruttopalkasta.

KILPAILUMATKOJEN KUSTANNUSJAKO

Seuran johto suosittelee että kilpailumatkoille lähtee mukaan yksi aikuinen viittä lasta kohden.
Ensisijaisesti mukaan lähtevät aikuiset ovat seuran toimihenkilöitä.
Seura maksaa taloudellisen tilanteen salliessa näiden henkilöiden matkan.
Näiden lisäksi lähtevien aikuiset  sopivat keskenään kustannusten jaosta, ellei vanhempainkokouksessa/ hallituksenkokouksessa muuta päätetä.

SEURAN VARAINHANKINTA

Seuran toiminta rahoitetaan mm. painijoilta kerättävillä kausimaksuilla. Painijalta perittävän kausimaksun suuruuden päättää hallituksen kokous.
Seuran ja joukkueen nimissä hankitut varat on käytettävä seuran tai joukkueen hyödyksi. Varainhankinnassa on noudatettava verotukseen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä huomioitava seuran asema yleishyödyllisenä yhdistyksenä.
Kaikki veronkiertoon viittaavat järjestelyt on kielletty.
Pienin yksikkö, jolle talkoo- tai sponsorituoton voi jakaa on painiryhmä tai edustamaan valittu joukkue.
Kaikki henkilökohtainen talkoo- tai sponsorivarojen jakaminen painijoille on kielletty (ts. ’korvamerkittyä’ rahaa ei saa olla).
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että esim. sponsorirahaa hankkinut henkilö ei voi saada hyvitystä muista maksuistaan, eivätkä talkoisiin osallistuneet ole oikeutettuja pienempiin maksuihin kuin talkoisiin osallistumattomat.
Kukaan ei myöskään voi saada vapautusta kausimaksusta.
Verottaja katsoo tällaiset edut saajan (junioreilla vanhemman) henkilökohtaiseksi ansiotuloksi. Seuran kokous ei voi päättää, että talkoovelvoitteesta voi suoriutua maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille.
Painijoiden kausimaksut suoritetaan joukkueen tilille eräpäivään mennessä. Mikäli painijalla/ painijan  perheellä on tarvetta, voidaan seuran rahastonhoitajan kanssa tehdä maksusopimuksia.
Kaikki pelaajan maksut tulee olla maksettuna ennen kauden päättymistä.

SEURAN TALOUSSEURANTA

Kauden aikana hallituksen tulee seurata toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista.

Seuran toimihenkilöiden tulee toimia tämän talousarvion puitteissa.

Seurannan tekeminen on tärkeää, sillä tulojen ja menojen muuttuessa oleellisesti, puheenjohtajan on kutsuttava koolle uusi hallituksen kokous ja hyväksyttää uusi talousarvio.

TALOUDENHOITOA KOSKEVAT KYSYMYKSET JA RATKAISUVALTA

Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen painijan vanhemmat kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran taloudenhoitajalta (seurasihteeri) ja puheenjohtajalta.
Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja, taloudenhoitaja, seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seuran hallituksella on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa, ellei asia vaadi seuran kokouksen päätöstä.